א. הגדרות 

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים
בו המשמעות שלהלן: 

 1. ״החברה״ – יצחקי דקור
  בע״מ ח.פ 514269190, שמשרדה הרשום ברחוב השופטים 35 חולון
 2. האתר אתר אינטרנט בכתובתalondoors.co.il
 3. המוצרים
  המופיעים באתר ומוצעים למכירה. 
 4. יום עסקים –ימי
  חול (ראשון-חמישי), לא כולל: יום ביצוע ההזמנה, ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג,
  שבתון, חול המועד וימי זיכרון. 
 5. משתמש/ת –כל אדם העושה שימוש
  באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים. 
 6. אישור סופי להזמנה מותנה בהסכמת הנהלת דלתות אלון ובאישור ההזמנה הסופי  לדגמים המוזמנים ולתנאי התשלום.
 7. במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידיו, בתמונתו ובכל חומר הנוגע לקבלת המוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו בפועל לרוכש.

ב. כללי 

האתר משמש כחנות וירטואלית
למכירת דלתות ואביזרים נוספים כגון, מנעולים, ידיות והוא בבעלות החברה
ומנוהל על ידה.  

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות
ישירות לשירות הלקוחות של בית העסק במייל ilan@alondoors.com 

תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות וגלישה באתר והוא מהווה
חוזה התקשרות המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר. גלישה באתר ו/או
ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמשת לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך
מסכימה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר. התקנון מנוסח
בלשון נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.  

ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר
דרך האתר כפוף לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, ובכפוף לאמור בכל דין, לא תהיה
למשתמשת ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או
מי ממנהליהם ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות
לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין וזאת ללא צורך
במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. על אף האמור, בכל מקרה של שינוי מהותי לתקנון החברה
תפרסם הודעה על שינוי כאמור וזה ייכנס לתוקף בתוך 7 ימים ממועד ההודעה. 

מחירי המוצרים כוללים מע״מ, אם
חל על פי הדין, בשיעור החל ע”פ הדין, אך לא כוללים דמי משלוח אלא אם צוין
אחרת.  

רישומי המחשב של החברה בלבד,
בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן
להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה. 

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של
כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.  

 

החברה עושה ככל יכולתה לוודא
שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו,
בתום לב, אי דיוקים או שגיאות בכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל
שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן. 

החברה רשאית לעדכן את מחירי
המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף
ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את
מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב
המשתמשת לפי המחירים המעודכנים. 

החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות
והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות
טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. החברה רשאית
בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין
החל. 

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש
באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון
סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם
באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.  

בעת עדכון סל הקניות, ובכפוף
לדין החל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת למשתמשת אודות הסל הנטוש,
באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה. 

 

בעת מבצעים או וקופוני הנחה,
המחיר יחול על כל הפריטים באתר אלא אם נקבע אחרת במפורש בתנאי קופון/מבצע ספציפי,
כזה או אחר. תנאי המימוש של קופונים או התנאים החלים על מבצעים מתחלפים מפורטים בסופו
של עמוד התקנון וכן בפרסומים השונים באתר. ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד
ולא ניתן למשש יותר מקופון אחד בקנייה. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש
בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה. 

ביצוע הזמנות על ידי משתמשת שהיא
מתחת לגיל 18 , ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף אישור הורה ו/או אפוטרופוס. הזנת
פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידי משתמשת
קטינה. 

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה
הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש (אולם היא
תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה). 

החברה רשאית ושומרת לעצמה את
הזכות למנוע את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטלן
או להפסיק את השימוש של המשתמשת באתר בכל מקרה בו: (א) המשתמשת ביצעה מעשה בלתי
חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (ב) המשתמשת הפרה תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה
מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין המשתמשת לחברה; (ג)
המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג’
כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע,
הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות; (ד) אם ישנו חוב כספי לחברה
ו/או לחברות הקשורות עמה וחלף המועד לתשלומו; או (ה) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת
לעיל ושהחברה מצאה לעצמה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין. 

במקרים כאמור תהא החברה רשאית,
בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של המשתמשת באתר, להעביר את דפוסי
התנהגות המשתמשת לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה
של החברה, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמשת וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא
לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים
שלישיים. 

ג. הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר  

הזמנה ורכישת מוצרים תתבצע על
ידי המשתמשים באמצעות יצירת חשבון באתר (“החשבון”) והזמנה באמצעותו או
באמצעות הזמנה כ”אורחת” (כמפורט להלן). יצירת חשבון באתר היא ללא עלות
ונעשית באמצעות מילוי טופס חבר מועדון המופיע באתר (“חבר מועדון”).
המשתמשת אחראית באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלה בסודיות מוחלטת. יובהר כי
מילוי כל הפרטים לצורך הזמנה באתר, מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. 

החברה לא תעשה בפרטי המשתמשת כל
שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון
זה. 

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה
ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק
ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה
תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל הזנת
פרטים שגויים, החברה תהיה רשאית לחייב את המשתמשת בתשלום נוסף בגין דמי
משלוח. 

הזמנה כאורחת – משתמשת תהיה
רשאית לבצע הזמנות באתר כ”אורחת”, גם ללא הרשמה. היה והמשתמשת ביצעה
הזמנה כאורחת ולאחר מכן ביקשה לבטל עסקה, ככל ועומדת לה  
הזכות לפי הוראות הדין או תקנון זה –  היא תקבל זיכוי ישירות לאמצעי התשלום
ממנו בוצעה העסקה. 

תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר
הוא החזקה של המשתמשת בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל
סיבה שהיא). אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או
בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמשת
עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש
בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום הנ”ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה
של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והמשתמשת תישא בלעדית באחריות
המלאה ותשפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס
האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמשת בכרטיס
אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור.  

עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמשת
תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח
הודעה על כך למשתמשת שהעסקה אכן אושרה. 

פרטי ההזמנה כפי שהזינה המשתמשת
בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות
העסקה. 

במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י
חברת האשראי, תקבל המשתמשת הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום
אחר. 

בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת
האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בזה שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי
מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי המוצר אכן
קיים במלאי). היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל ההזמנה, וככל שחויבה המשתמשת
בגינה – תזוכה המשתמשת בהתאם. למען הסר ספק, למשתמשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה
בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק
עקיף, אשר נגרם למשתמשת ו/או לצד ג’ כתוצאה מכך. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו
מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים
במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה ולמשתמשת לא תהא טענה בקשר לכך
בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי המשתמשת. 

כל משתמשת תהיה רשאית להזמין
מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. מובהר
כי ניתן להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח אך רק מרשימת היעדים שאליהם החברה
מבצעת. מובהר בזאת, כי היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המשתמשת יישמר במאגר
החברה כיעד המבוקש של המשתמשת להזמנות עתידיות ובאחריות הלקוחה לוודא כי היעד
המבוקש נכון ועדכני בכל הזמנה והזמנה. למען הסר ספק, כמובן שהמשתמשת תוכל לשנות את
היעד המבוקש למשלוח בכל הזמנה. 

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף
התשלום, יישלח למשתמשת אישור באמצעות הדואר האלקטרוני (אותו הזינה בעת ההרשמה) על
קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד
שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה. 

 אם יתברר שכרטיס האשראי של
המשתמשת או מי מטעמה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או
שחברת פייפאל (או כל שירות תשלום מקוון זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר
המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, החברה תיצור קשר עם המשתמשת (באמצעות הפרטים
שהזינה בעת ההרשמה או ביצוע ההזמנה) לשם השלמת העסקה או ביטולה. 

 בבחירת שיטת השילוח –
“שליח עד הבית”, יש לקחת בחשבון שזמני המשלוח עלולים להתארך מעבר למצוין
בעמוד הקופה, במשלוחים המיועדים ליישובים קטנים או מרוחקים. 

ה. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים 

אופן החזרת המוצרים בעת הביטול –
יש לצור קשר עם שירות הלקוחות במייל:

Service.alondoors@gmail.com

  מענה יתקבל בימים א׳ -ה׳ : 10:00-18:00. 

החלפת הפריט או זיכוי כספי עבורו יתאפשרו רק תוך 2 ימי עסקים ובתנאי שלא
נעשה שימוש בפריט וכשעל הפריט נמצא הטיקט המקורי שלו.

זיכוי כספי עבור פריט שהוחזר יתבצע רק לאחר קבלת הפריט חזרה אל מחסננו.
הזיכוי יבוצע לאמצעי התשלום אותו נאשר מול הלקוח וסכום הזיכוי יהיה בניכוי של 100
₪ עבור עמלות הסליקה ושירות המשלוחים. הזיכוי הכספי יינתן תוך כ-14 ימי עסקים.

אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו מוצרים שלא יימצאו במלאי –

תזוכה הלקוחה באופן אוטומטי, ויישלח אליה מייל עדכון על ביצוע הזיכוי כמפורט
לעיל. 

במידה והלקוח/ה בחרה להחזיר פריט
שנרכש באתר ולקבל זיכוי למימוש (לא כספי) – הזיכוי שיתקבל בעבור ההחזרה יהיה
תקף לקנייה חוזרת באתר בלבד.

הייתה למשתמשת זכות לבטל עסקה
לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול שתמסור המשתמשת לחברה תינתן
באחת מהדרכים המפורטות להלן: 

בדוא”ל: Service.alondoors@gmail.com   או באמצעות שליחת פנייה לחברה דרך האתר בעמוד “צור קשר”. 

ו. אחריות החברה  

בכפוף למגבלות האחריות החלות
בדין החל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף,
תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות
האתר, בניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של המשתמשת ו/או צדדים
שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או
קבוע, בקווי התקשורת) ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או
ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת ו/או בגין
שירותי שילוח ו/או איסוף המשלוחים. 

בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות
החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של החברה לא יעלה על סך
התשלומים ששילמה המשתמשת לחברה, ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או
עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו
אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו
(לרבות משלוחים של מוצרים) ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה,
אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה
מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת
אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש,
שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי,
מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו
את המשתמשת בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
יובהר כי לא תהא למשתמשת כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב
תקלה ו/או שיבוש כאמור. 

נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר,
לא יחייב הדבר את החברה ו/או מי מטעמה. 

החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה
המשתמשת ו/או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש
אחר. 

ט.ל.ח 

ייתכן כי במסגרת השימוש באתר

עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על
ידי צדדים שלישיים (“אתרים מקושרים”) בהם תוכל המשתמשת, בין היתר, לקבל
או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו תתבקש המשתמשת
להירשם, למסור פרטים שונים וכו’. מובהר כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי
הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של
החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים
ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שתבצע המשתמשת בקשר אליהם הינן באחריותם של
המשתמשת ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמשת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין
אובדן, הפסד או נזקים ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים
מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו. 

ז.
זכויות יוצרים
 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות
היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד או/ו לפי
העניין) צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, לרבות שירותים
המוצעים בו, רשימת המוצרים, תיאור  הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של
האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו”ב, בין בממשק
החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד. 

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס
שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע
הנדסת-היפוך (reverse engineering) או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל
חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים באתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב
בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת אישורה של החברה או (לפי העניין) צדדים
שלישיים, מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות
הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש. 

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים
שבאתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה
של החברה מראש ובכתב. 

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר
או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה
הסכמה (אם תינתן). 

כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, תמונות,
הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם
הבלעדית של החברה.  

יש להשתמש בשירותי האתר למטרות
חוקיות בלבד. 

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר
לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים
אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב. 

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל
יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים
מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או
מאגר שיכילו תכנים מהאתר. 

 אין להציג תכנים מהאתר
בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. 

 אין להציג תכנים מהאתר בכל
דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים
את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. 

ח. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר 

הפרטים האישיים שיימסרו על ידי
המשתמשת באתר, לרבות במסגרת מילוי טופס ההרשמה, כל נתון אחר שיימסר, יופק או יעובד
על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמשת שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה
במסגרת השימוש באתר (“פרטי המשתמשת”) יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של
החברה, כמפורט להלן. 

בתקנון זה, הביטוי “פרטי
המשתמשת” כולל כל מידע אישי הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידיך או מי
מטעמך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת
הפרטיות, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הפרטיות”), לרבות, אך לא רק, שם
פרטי, שם משפחה, מס’ תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, תאריך לידה, כתובת
דוא”ל, מוצרים שהזמנת, זיהוי מקום, תחומי עניין, אמצעי תשלום, מידע נוסף בעת
יצירת קשר ותכתובת שלך מול החברה, וכיו”ב. 

החברה לא תמסור את פרטי המשתמשת,
אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי
דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי
המשתמשת ו/או מי מטעמה ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם
יהיו, בין המשתמשת לבין החברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן
במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה
זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי המשתמשת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו
את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי
ביצעה המשתמשת (לרבות מי מטעמה) מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה
ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה
חשד כי המשתמשת ביצעה שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל,
לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה
החשד כי הפרה המשתמשת איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה;
(ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני
משנה, לרבות גופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות של האתר. למשתמשת לא
תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיה כאמור והיא לא תטען בדיעבד כי לא
נתנה הסכמתה לעניין זה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמשת
מסכימה לכך שהחברה תהיה רשאית להעביר, על פי שיקול דעתה, את פרטי המשתמשת אל מחוץ
לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה יועברו ו/או בה יאוחסנו פרטי המשתמשת מבטיח
רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי. 

מילוי טופס ההרשמה או השימוש
באתר ובשירותים המוצעים בו מהווה הסכמה של המשתמשת לכך שפרטי המשתמשת יוחזקו במאגר
מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה בפרטי המשתמשת שימוש למטרות
הבאות: (א) לצרכי תפעול האתר ומתן השירותים למשתמשות, לרבות לצרכי יצירת קשר עם
המשתמשת כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים; (ב) למטרות שיווק,
פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה למשתמשת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור
ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט,
בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר), בכפוף לקבלת הסכמות לפי הדין (ג) לצרכי
עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי (לרבות מסירת נתונים סטטיסטיים ו/או מצרפיים לא
מזהים לצדדים שלישיים), עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ד)
לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וליצירת קשר כאשר החברה
סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או אספקת המוצרים או לקיום הוראות אחרת
על פי דין; ו-(ה) למילוי חובותיה של החברה לפי הדין ו/או בהתאם לדרישת רשויות ו/או
בתי משפט. שימוש בפרטי המשתמשת למטרות הנ”ל לא ייחשב כפגיעה
בפרטיות.    

לא חלה על המשתמשת חובה חוקית
למסור את פרטי המשתמשת לחברה (אולם ללא מסירתם – לא תוכל לעשות שימוש בכל או חלק
משירותי האתר) וכי מסירת פרטי המשתמשת נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה. המשתמשת
מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש בפרטי המשתמשת כאמור לעיל וכי שימוש כאמור לא
ייחשב כפגיעה בפרטיותה מצד החברה ו/או מי מטעמה. 

האתר עשוי לעשות שימוש
ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים
אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. החברה עשויה אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או
שירותים בהתבסס על פעילויותיה השונות של המשתמשת ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים
אחרים בהם ביקרת, ועוד. 

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של
צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרי את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי
הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת
הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאת מבקשת לראות
בעת הכניסה לאתר ועוד. 

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות
להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודעת כיצד לעשות זאת, בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו
את משתמשת על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות. נטרול העוגיות עלול
לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט
אחרים. 

חלק מהמידע שנאסף אודות המשתמשות
במסגרת השימוש באתר ו/או ההתקשרות מול החברה אינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם
פרטי המשתמשת. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראה המשתמשת באתר,
העמודים שבהם צפתה, ההצעות והשירותים בעניינו אותה, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ללא
הסכמת המשתמשת (לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים), בהתאם לשיקול דעתה של החברה,
ובמסגרת השימוש כאמור לא תיחשף זהות המשתמשת ללא הסכמתה ו/או שלא בהתאם למדיניות
פרטיות זו. 

על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם
זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע
שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או
מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר
סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר
מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן
ובדרך שנקבעו בתקנות. 

ט.
שמירה על סודיות; אבטחת מידע
 

החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה. 

האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת
האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין
הדפדפן לאתר. כלומר, ה’אבטחה’ המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה
ל’עירבול’ שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל
מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות, והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים
שניים. 

במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים
מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם
למשתמשת ו/או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא
בהרשאה. 

החברה עושה מאמץ לספק למשתמשת
שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע,
יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה
בלתי-מורשית למחשבי החברה המפעילים את האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –
לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה או אצל מי
מספקיה. 

י. מבצעים והטבות 

החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להציע למשתמשות האתר, מעת
לעת, מבצעים והטבות. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון
זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות
מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות
הדין. 

 קבלת מתנה במסגרת מבצע
מוגבלת לפריט אחד למשתמשת. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות
להעלות ולשווק מבצעי בזק (Flash Sale) – מבצעים הנותנים הטבה כלשהי ומוגבלים בזמן, תוך תקשור ממוקד באתר
ומחוצה לו. 

החברה לא תשא באחריות ובשינוי
המחירים לפני המבצע ואחרי המבצע, גם אם מדובר באותו הדגם. 

 עלות
משלוח
 

מעל 1000 ש״ח ללא עלות 

קיימת אפשרות לאיסוף עצמי של המשלוח מסני חולון
 וזאת לאחר תיאום אל מול
מחלקת שירות הלקוחות וקבלת אישור כי המוצר אותו הזמנתם מוכן לאיסוף.

זה! 

השליח ייצור עמכם קשר טלפוני על
מנת לתאם את מועד הגעת המשלוח בין השעות 09:00-20:00, מומלץ להיות זמינים לאחר ביצוע ההזמנה באתר ולבחור
בכתובת בה אתם נמצאים לקבלת המשלוח באופן אישי ובמועד. -במידה והשליח התבקש להשאיר
את החבילה במקום מסוים ולא למסור באופן אישי ללקוח אובדן או כל נזק לחבילה באחריות
הלקוח בלבד. 

במידה והמשלוח מיועד ליישובים
מרוחקים מהמרכז כגון, אילת, יישובי הערבה, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים באזור
רמת הגולן, יתכנו עיכובים בשליחות ואין באפשרותנו להתחייב להגעת השליח במועד הקבוע
בטבלה לעיל. 

״יצחקי דקור בע״מ״ שומרת
לעצמה את הזכות לשנות את אפשרויות המשלוח, עלויות המשלוח ותנאי המשלוח באתר בכל
עת. 

יש לשים לב כי זמני האספקה, כפי
שהם מוגדרים בתקנון זה, הינם בגדר אומדן, ואין אנו אחראיים לעיכובים בשל לוחות של
חברת השליחויות ו/או חגים ו/או תנאי מזג אויר ו/או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטתנו
לרבות אירועים כתוצאה מכוח עליון.

הצהרת נגישות 

מבוא 

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור
כלל המשתמשים ומשתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים חשיבות רבה במתן
אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש במידע המוצג באתר, ולאפשר חווית גלישה טובה
יותר. 
אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם
מוגבלויות, ועל כן הושקעו משאבים רבים להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם
מוגבלויות, ככל האפשר, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד,
נוחות ועצמאות. 

הנגשת אתר זה בוצעה על ידי חברת הנגשת אתרים – “נגיש
בקליק” 

אתר האינטרנט עומד , ככל האפשר, בדרישות תקנות שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013. 
התאמות הנגישות בוצעו עפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י
5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי. 
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש
המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות. 
לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים
לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר 
אחריות השימוש והיישום באתר חלה על בעלי האתר ו/או מי מטעמו לרבות
התוכן המוצג באתר בכפוף ולתנאי השימוש בתוכנה. 

כיצד עובדת ההנגשה באתר? 

 באתר מוצב תפריט הנגשה.
לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין
לטעינת הדף. 

התוכנה פועלת בדפדפנים הפופולריים: Chrome, Firefox, Explorer 10+, Safari, Opera. 

אפשרויות הנגישות בתפריט: 

התאמה לניווט מקלדת – מתן אפשרות לניווט על ידי מקלדת. 

התאמה לקורא מסך – התאמר האתר עבור טכנולוגיות מסייעות כגון NVDA, JAWS 

הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים 

חסימת הבהובים – עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים 

התאמת נגודויות – שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה 

התאת ניגודיות – שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר 

התאמת אתר לעיוורי צבעים 

שינוי הפונט לקריא יותר 

הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן 

הגדלת התצוגה לכ־200% 

הדגשת קישורים באתר 

הדגשת כותרות באתר 

הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות 

הצהרת נגישות 

שליחת משוב נגישות 

פניה לרכז הנגישות 

אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בקושי בנושא נגישות, צוות
הנגישות של החברה עומד לרשותכם במגוון ערוצים לפנייה בנושאי נגישות, נשמח לקבל מכם
משוב.  

אימייל לשאלות נגישות: Service.alondoors@gmail.com

 מדיניות פרטיות , מאגר מידע ודיוור ישיר 

הפרטים האישיים שיימסרו על ידי
כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר וכן הפרטים שייקלטו
על ידי מערכת הקופות של החברה בגין רכישות חברת המועדון (“פרטי חברת המועדון”),
יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של יצחקי דקור בע״מ.

״יצחקי דקור בע״מ״ לא תמסור את פרטי חברת
המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן : 

– אם יידרש לעשות כן על פי צו
שיפוטי או לפי דין . 

– מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה
של חברת המועדון לכך שפרטי חברת המועדון שלה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים
אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידיעת יצחקי דקור בע״מ, יוחזקו במאגר מידע אחד או
יותר של יצחקי דקור בע״מ או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות : 

– למטרות שיווק, פרסום, קידום
מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחברת המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל
אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון , בפקסימיליה , בדרך ממוחשבת
או באמצעי אחר ) 

– לצרכי ניהול המועדון, עידוד
נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון 

– לצרכים פנימיים, כגון צרכי
תחקור תלונות ו/או ביקורות 

–  לצרכי דיוור חומר שיווקי
ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (COOKIES) שימוש כאמור בפרטי המועדון לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם
שמידע כאמור יחשב לקניינה של רונן חן וחברת המועדון מוותרת בזאת על כל טענה בגין
שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות,
תשמ”א 1981. רונן חן לא יחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמשת בשל כל
מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות
אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת
מחשבים בפרט. 

– חברות המועדון מאשרות שידוע
להם שלא חלה עליהן חובה חוקית למסור את פרטי חברת המועדון וכי מסירת המידע הנ”ל
נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברות המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור
לעיל בפרט חבר המועדון ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיע בפרטיות ולא יזכה אותם
בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

אחריות 

המועדון ו/או מי מטעמו לא יישאו
בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות
ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחברת המועדון או לצד
שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית,
אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב. 

החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או
המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והוא שומר
לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתו
הבלעדי. על כן, חברות המועדון מתבקשות לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל
מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינות לשמור. 

החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו
אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר , לרבות
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות
הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות
האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של
תקנון זה ולא יזכו את חברת המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת המפורש
בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא החברה רשאית מכל סיבה שתיראה לה
סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. למען הסר ספק
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברות המועדון , לא תהא
כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור
לעיל וכי רונן חן אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות
ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחברת מועדון, עקב ו/או בקשר עם
תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור. 

 רשתות תקשורת, מחשבים,
שרתים ואתר אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. דלתות אלון נוקט
במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברות המועדון באתר
אולם על חברות המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה
וחדירות למידע. דלתות אלון אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון ( או
בשרתי צד שלישי המאחסן אותם ) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע
המאוחסן בהם. בגלישה באתר , בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע , חברות המועדון
משחררות את דלתות אלון ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב
התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד ומנהל דלתות אלון
ו/או מי מטעמו בקשר לכך. 

8.     דרכי
מסירת הודעות
 

דרכי מסירת הודעות מהמועדון
לחברות המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי דלתות אלון, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום
בחנויות דלתות אלון ו/או באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט
של דלתות אלון ייחשב כמסירת הודעה לחברות המועדון ולחברות המועדון לא תהיינה טענה ו/או
דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה. 

דרכי מסירת הודעות לחברות
המועדון דלתות אלון, בכל דבר ועניין , ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות באמצעות
דואר אלקטרוני 

שעות פעילות שירות הלקוחות :
ימים א-ה בין השעות 10:00-18:00 ( ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון ) 

9.     כללי 

יובהר כי אין בהוראות תקנון זה
כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון האתר בכל הנוגע לשימוש באתר. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות
להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל
הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. 

התקנון המעודכן יחייב החל ממועד
פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה בחברה. 

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ”ב בכל עת. 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה
כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי
לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל
לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא
מעודכנות. 

האמור בתקנון זה נכתב בלשון נקבה
לשם הנוחות בלבד ומופנה לגברים ונשים כאחד. 

כל התנהגות של החברה לטובת חברת
המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב
כוויתור שלהם על האמור בתקנון זה. 

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי
בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל
השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. 

לברורים ושאלות בכל עניין הנוגע
למועדון ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני : 

שעות פעילות שירות לקוחות : ימים א’-ה’ בין השעות
10:00-18:00 (ללא ערבי חג, חגים, שבתות, וימי שבתון ). 

אנו מברכים אותך על הצטרפותך
למועדון ומאחלים לך קריאה נעימה והנאה מרובה.

 

1. המחירים דלעיל הינם למידות סטנדרט:
מידות רוחב – 60-70-80-90 – מידות רוחב דולפין 57-67-77-87
מידות גובה – 2.06
עובי משקוף – 10-12-14
2 צירי פיפ בכל דלת
2. המחיר אינו כולל משקוף עיוור.
3. מידות סופיות יקבעו ע"י המתקין לאחר לקיחת מידות בבית הלקוח.
4. יגבה מחיר נוסף עבור דלתות ומשקופים שלא בסטנדרט.
5. פס אטימה מגומי.
6. מנגנון סגירה מגנטי שקט.
7. אין אחריות למים לדלתות מלבד סדרת דולפין .
*ידוע ללקוח כי במידה וישלב צוהר/ חלון בדלת מסוג זה – החלון אינו עמיד בפני מים
**.בדלתות למינטו יתכן הבדל צבע בין הדלת למשקוף .
8. בהזמנת דלתות מסוג דולפין (פולימר) ידוע ללקוח כי פתחי המעבר יהיו קטנים יותר מפתחי דלתות עץ ב-3 ס"מ . כמו כן בפתח 70 מסדרה זו מעבר נקי 58 ס"מ – באחירות הלקוח לוודא מידת מכונת כביסה בעת המדידה 
כפי שמוצג בתצוגה, ישנו הבדל בגוון בין דלת הדולפין הלבנה לבין דלתות למינטו.
9. בדלתות מסוג דולפין פרימיום ודלתות שטוף קנט יתכן שיראו אור דרך הגומי כאשר הדלת סגורה.
10. תשלום מלוא ההזמנה הינו תנאי לקביעת התקנה ויצור הדלתות.
11. 7 שנות אחריות למזיקי עץ ומים לסדרת דולפין ואושן בלבד – בכפוף לתנאי הרכישה בגב ההזמנה.
12. פרוק של פאנלים לפתח, חיתוך והדבקה ישולם למתקין 40 ₪ במזומן כולל מע"מ.
13. סבלות קומה 3 300 ₪, סבלות קומה רביעית 350 ₪ (במידה ואין מעלית/ או לא ניתנת לשימוש ).במידה ויוזמן מרים משא ( מכל סיבה שהיא ) התשלום יבוצע ע"י הלקוח לפי תעריף המרים משא .
14. בעת ביטול הזמנה , ורק במידה ולא יוצרו הדלתות והחברה מאשרת את הביטול , הלקוח יחוייב בכל ההוצאות שחלו על החברה ( כגון מדידה , סליקת אשראי , עלות הפקדת מזומן / צקים וכו') וב-100 שקלים עפ"י חוק הגנת הצרכן .
15. אין אחריות על נזקים בקירות / בריצוף בעת פירוק משקופים ישנים .
16. אריזות המוצרים והפסולת ייפונו ע"י הלקוח ובאחריותו בהתאם לנהלי הרשות המקומית .
17. באיסוף עצמי ( הזמנה ללא שירות התקנה )חיתוך המשקוף והדלת יבוצע ע"י הלקוח בלבד ולא ע"י החברה.
שירות לקוחות : 03-7285071
18.16. אין אחריות על מכות / שריטות/ פגמים כאלו ואחרים לאחר התקנת הדלתות ומסירתם ללקוח .
מידע ונהלים לקראת התקנת דלתות:
*על מנת להתקין דלתות בדירה, הבית נדרש להיות ריק מבעלי מקצוע. כמו כן רצוי להתקין את הדלתות לאחר גמר השיפוץ.
(לאחר סיום ריצוף /פרקט /קרמיקה בקיר /צבע בקירות /תריסים ודלת כניסה). יש לוודא כי יש בדירה תאורה וחשמל זמינים.
*שעות ההגעה של המתקין הן שעות הבוקר (אלא אם כן תואם אחרת) ומשך ההתקנה תלוי בכמות הדלתות.
*על הלקוח להיות בדירה ביום ההתקנה, לוודא כי צוות המתקינים הגיע עם הדלתות כפי שהוזמנו (טרם התחלת העבודה).
*בגמר ההתקנה על הלקוח לחתום על טופס שביעות רצון, לאחר שעבר ובדק את הדלתות ואת ההתקנה ובכך לאשר את ההתקנה.
*ללקוח ידוע כי במידה ויבוטל יום העבודה של המתקין מכל סיבה שהיא או לא יתאפשר למתקין לבצע את ההתקנה ביום שנקבע – על הלקוח לשלם למתקין 500 שקלים עבור ביטול יום עבודה.
*יש להימנע ממגע מים בצהרים/ חלונות בכל סוגי הדלתות

error: התכנים שמורים ואינם מאושרים להעתקה.

הוספת ידית מעוצבת לבחירה

ידית ניקל

ידית ניקל

ידית ניקל

ידית ניקל

ידית ניקל

ידית ניקל

*לאחר ההזמנה מודד מטעמנו יגיע לביתכם - ניתן יהיה לעשות שינויים במידת הצורך גם לאחר ביצוע ההזמנה

הוספת עיצוב דלת לבחירה

2 פסים לרוחב

עלות המוצר
סה"כ עבור תוספות
סה"כ לתשלום

3 פסים לרוחב

3 פסים לאורך

חץ וקשת

עלות המוצר
סה"כ עבור תוספות
סה"כ לתשלום

פס אחד גלי

2 פסים גלי

קו ניקל מעוגל

עלות המוצר
סה"כ עבור תוספות
סה"כ לתשלום

3פסים מדורג

ללא עיצוב

עלות המוצר
סה"כ עבור תוספות
סה"כ לתשלום

*לאחר ההזמנה מודד מטעמנו יגיע לביתכם - ניתן יהיה לעשות שינויים במידת הצורך גם לאחר ביצוע ההזמנה

דילוג לתוכן